Автоматизация на непрекъснати производства

 Обучението на учениците по специалност 
Автоматизация на непрекъснати производства  включва задължителна, задълбочена, чуждоезикова подготовка, обща подготовка , отраслова и специфична професионална подготовка.

 

 Отраслова подготовка:
Обучението по една от най-съвременните специалности се състои в съчетаване на фундаментални знания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника и електрически измервания.

 

Специфичната професионална подготовка включва:

Технически средства за автоматизация, Основи на теорията на автоматичното регулиране, Микропроцесорни управляващи системи, Автоматизация и управление на дискретните производства, Автоматизация на електрозадвижванията, Проектиране на системи за автоматизация. Практическото обучение е насочено към изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност технически средства и системи за автоматично управление, създаване на технически умения и навици.

Резултати:

Отличната общообразователна и професионална подготовка са солидна основа за ефективна реализация на нашите ученици във всеки ВУЗ. Специалистите по автоматизация на дискретните производства намират широко поле на изява в различни сфери на индустрията, енергетиката, транспорта, банковото дело, комуникациите.

Автоматизацията е във всеки офис и във всеки дом, а това е залог за добро бъдеще и перспективи пред нашите ученици.