Ела с нас в робоклас

Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема: “Ела с нас в робоклас“, рег.номер 2018-1-BG01-KA102-047020

Проектът „Ела с нас в Робоклас“ е насочен към учители по професионална подготовка и ученици от специалностите Програмно осигуряване, Приложен програмист и Телекомуникационна техника от 9,10 и 11. клас с усилено изучаване на английски език. В проекта ще участват двама учители, описани по дейност А1 в обучителен курс и двадесет ученици, придружени от двама учители, по дейност А2. Ще се проведат две  мобилности - А1- за една седмица и А2 - за три седмици в учебен център на Асоциация за студенти и младежи в Kállósemjén (КDIE), Унгария. Мобилността ще бъде компилация от професионално обучение, личностно изграждане и усъвършенстване и повишаване на културното възпитание. Основната цел на проекта е:  за А1- придобиване на знания и умения за програмиране на Lego роботи EV3 на ниво Advanced, за A2- продибиване на знания и умения за построяване и програмиране на Lego роботи EV3 на ниво Начинаещи. Чрез реализиране на основната цел формиране на знания и умения в областта на лего роботиката ще се затвърдят и надградят получени знания и умения по основни предмети от професионална подготовка и ИКТ, разширявайки ги с познания за възможностите на роботите, използването им заедно с  други нови технологии за образователни цели. Формулата на успеха за изпълнение на основната цел ще бъде съчетание от получаване на знания, умения и професионални компетентности, признаването им и реализацията им в последствие. Проектът дава възможност за овладяване на основите на компютърното и инженерно мислене чрез роботика, създаване на интердисциплинарно мислене при решаване на комплексни задачи и стимулиране на творчески способности. Проектът има за цел да повиши квалификацията на участниците чрез усвояване на положителния опит на специалисти в областта на роботиката, да даде възможност за  обогатяване и допълване на  професионални знания и натрупване на  полезен практически и личен опит. Tемите застъпени от проекта „Ела с нас в Робоклас“ са информационни, компютърни и инженерни  технологии – дигитални компетентности и прозрачност и сертифициране на резултатите от мобилността. За да се реализира успешно проекта ще бъдат проведени съвместни дейности между гимназията и приемащата организация KDIE, с участие на ученици и учители.

Главните дейности са следните: сключване на споразумения с националната агенция, с KDIE, и участниците; подготовка на участниците за мобилностите, провеждането им в Унгария; логистична подкрепа на участниците; изготвяне на доклади и сертифициране и споделяне на резултатите от проекта от всички участници сред целевите групи: бъдещи ползватели, учители, родители, обществеността, партньори и работодатели. Роботиката е сред най-подходящите и невероятни начини за  придобиване на практически и теоретични знания  в сферата на техническите науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Чрез конструиране и програмиране на роботи се трупат познания в различните научни области. Познания, които определено отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество. Чрез LEGO ЕV3  роботите  се създават бързо и тестват различни конструкции. Чрез обучението по роботика се дава възможност на участниците да мислят, грешат, създават и да бъдат оригинални, не да бъдат научавани, а да учат сами във формите за учене през целия живот. Чрез мобилността участниците ще обогатят знанията си по водещата тема и ще добият представа за инокомиката и културата на Унгария. Позитивите за всеки от участниците са с много измерения. Обучението на английски език ще подобри езиковите им компетентности в реална среда. Осъщественият проект ще даде основание за оборудване на кабинет по роботика и възможност за търсене и прилагане на иновативни образователни подходи в обучението.  Проведените  мобилности и изпълнението на проекта ще донесе ползи на гимназията, тя ще разшири международните си контакти и партньортва, а обмененият опит ще създаде възможност за въвеждане на по – иновативни теми в учебното съдържание. С участието в международни образователни програми училището става по привлекателно място, предлагащо по – ефективен учебен процес, насочен към усвояване на полезни и актуални знания и умения, което е и мисията на гимназията.