Заседания

Заседание на Обществения съвет на 28 февруари 2018 г. от 17,30 ч.

Дневен ред:

1. Представяне на бюджета пред Обществения съвет за становище.

2. Отчет за дейността на 2016/2017 учебна година.

3. Разни


Заседание на Обществения съвет на 7 декември 2017 г. от 18,00 ч.

Дневен ред

1. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

2. Обсъждане на училищния план - прием.