Заседания

Заседание на Обществения съвет на 7 декември 2017 г. от 18,00 ч.

Дневен ред

1. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

2. Обсъждане на училищния план - прием.