Здрав дух в здраво тяло

 Проект по програмата за Трансгранично сътрудничество с Република Турция “Здрав дух в здраво тяло” ПГЕЕ „Константин Фотинов” – водеща организация, РИО-Бургас – партньор, Дирекция на просветата-Одрин, Турция – партньор, Учители и ученици от Бургас и Одрин, служители от инспектората в Бургас и Одрин, членове на училищни настоятелства. Продължителност: 18 месеца от датата на подписване на договора, 26.07.2013 г. Обща цел: Насърчаване на социалното сближаване чрез утвърждаване на социалната и интегрираща роля на спорта в пограничния район на Бургас и Одрин.  
  Документи

Публична покана
Презентации
Обществена поръчка (СМР)
План за безопастност е здраве
В и К част
Пожарна безопастност
Електрическа част
Архитектура
 Видеонаблюдение
Покана
    

  Дейности

1. Изграждане на многофункционална спортна площадка (футболно игрище с изкуствена настилка, писти за бягане, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол с тартанови плочи; оборудване на спортната площадка с фитнес уреди и различни инструменти за стимулиране на спортната активност на деца и младежи в училищна и извънучилищна среда, включително и такава за деца със специални образователни потребности(СОП) и гръбначни изкривявания;
2. Изготвяне и отпечатване на методика за ползване на фитнес уреди от деца със СОП;
3. Издаване на сборник с материали „Здрав дух в здраво тяло”, съдържащ комплекс отупражнения за деца със СОП и деца с гръбначни изкривявания, както и наръчник за провеждане на спортни турнири за игри с топка и лека атлетика.
4. Подготовка, издаване и разпространение на наръчник с инструменти за стимулиране на спортната активност на деца и младежи в училищна и извънучилищна среда; 
5. Подготовка и провеждане на научно-практическа конференция на тема „Спорта – най-прекия път за преодоляване на граници” с доклади по теми: „Методика на превенция на детската агресия, нетолерантност и насилие”, „Методика на превенция на употреба на цигари, алкохол и наркотици”, „Методика на превенция на наднорменото тегло при подрастващите, корекция на гръбначни изкривявания чрез комплекс от упражнения”, „Приобщаване на децата със СОП към активен начин на живот”, „Укрепване на интеркултурните връзки в трансгранични райони чрез провеждане на спортни турнири с подрастващи”;
6. Провеждане седмица на игрите с топка – футбол, баскетбол, хандбал;
7. провеждане съвместен лекоатлетически турнир;
8. паратурнир по адаптиран спорт за деца със СОП и гръбначни изкривявания;
9. оборудване на младежки оркестър с музикални фанфарни инструменти.


               Специфични цели

- подобряване на дребномащабна спортна инфраструктура в пограничния район в подкрепа на равните възможности, социалното и културно обслужване;
- установяване на съвместни традиции в областта на младежкия спорт за стимулиране на интеркултурния диалог, взаимно опознаване и обмяна на добри практики;
- утвърждаване ролятя на физическото възпитание и спорта като ключов елемент на образователно-възпитателната система в зоната на сътрудничество;
- развитие на изконни ценности като отборен дух, солидарност, толернтност и честна игра сред младежката аудитория от двете страни на границата.