Иновативно обучение


ПГЕЕ "К.Фотинов" със статут на иновативно училище.

С решение № 479 от 05.08.2019 гимназията е одобрена за работа по иновативно обучение в областта на роботиката.

Гимназията ще въведе иновативни елементи с цел повишаване на качеството на обучението по професионална подготовка, съобразено със закона за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти. За тази цел основополагаща е базата, която предполага възможност чрез практика да се изучат редица професионални умения, нужни за специалистите на бъдещето свързани с програмиране, роботика, изкуствен интелект и инженерни умения. В рамките на иновацията е предвидено и създаване на подходящо съвременно учебно съдържание за часовете по учебна практика, разширена професионална подоготовка, както и за допълнителни извънкласни дейности. Философията на това учебно съдържание е то да се преподава по алтернативни методи като се поставя първо крайна цел – разработка на софтуер и/или устройство, с цел да се постигне мотивирано учене. По този начин учениците ще изградят професионални умения, които да бъдат приложени върху реален проект. При завършване на X клас и получаване на I-ва степен професионална квалификация учениците ще имат разширен кръгозор, благодарение на използване на специализирания софтуер за създаване на роботи. Предложената иновация е за 4 години, като всяка следваща година ще се обхващат новоприетите ученици, а тези които са били първа година продължават във втората година.

Кабинетът „Киберлаб“ – работилница на бъдещето няма да бъде организиран като класическа класна стая, а ще разполага с различни кътове. В тези кътове ще са обособени следните модули: 1. Умна къща и автоматизация на домакинството; 2. Роботика; 3. 3D моделиране и принтиране и изкуствен интелект и интернет на нещата. В първия модул акцента е: залата трябва да разполага с база за създаване на интелигентни системи за управление на електроуреди, осветление и създаване на интелигентни системи за сигурност и наблюдение. За втория модул залата трябва ще разполага с база за провеждане на занятия по роботика, както с Лего-роботи, така и с роботи създадени на базата на Ардуино и Raspberry PI. За третия модул е необходим 3D принтер, както и преносими компютри с подходящи характеристики, които ще поддържат употребата на софтуер за тримерно моделиране (Blender).