Иновативно училище - Кабинет Киберлаб

Иновативно обучение

Кабинет „Киберлаб“ - работилница на бъдещето.

Киберлаб има три основни функции в процеса на създаване, оборудване и експлоатация:

1. Умна къща и автоматизация на домакинството;

2. Роботика;

3. 3D моделиране и принтиране.

Искам да работя и да успея в България! Училището е призвано да подготви младите хора за успешна реализация на трудовия пазар като в условията на образователния процес ги подготви за включване в реалния живот. Придобиването на компетентности и знания в професионалното образование и обучение не е самоцел, а универсално средство за успешна реализация във всички области на икономическия и обществения живот. Иновативното обучение се организира съгласно стратегията на гимназията, училищните учебни планове по професионална и разширена професионална подготовка и с добре подготвен и мотивиран екип от креативни учители.

Гимназията ще въведе иновативни елементи с цел повишаване на качеството на обучението по професионална подготовка, съобразено със закона за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти. За тази цел основополагаща е базата, която предполага възможност чрез практика да се изучат редица професионални умения, нужни за специалистите на бъдещето свързани с програмиране, роботика, изкуствен интелект и инженерни умения. В рамките на иновацията е предвидено и създаване на подходящо съвременно учебно съдържание за часовете по учебна практика, разширена професионална подоготовка, както и за допълнителни извънкласни дейности. Философията на това учебно съдържание е то да се преподава по алтернативни методи като се поставя първо крайна цел – разработка на софтуер и/или устройство, с цел да се постигне мотивирано учене. По този начин учениците ще изградят професионални умения, които да бъдат приложени върху реален проект. При завършване на X клас и получаване на I-ва степен професионална квалификация учениците ще имат разширен кръгозор, благодарение на използване на специализирания софтуер за създаване на роботи. Предложената иновация е за 4 години, като всяка следваща година ще се обхващат новоприетите ученици, а тези които са били първа година продължават във втората година.

Кабинетът „Киберлаб“ – работилница на бъдещето няма да бъде организиран като класическа класна стая, а ще разполага с различни кътове. В тези кътове ще са обособени следните модули: 1. Умна къща и автоматизация на домакинството; 2. Роботика; 3. 3D моделиране и принтиране и изкуствен интелект и интернет на нещата. В първия модул акцента е: залата трябва да разполага с база за създаване на интелигентни системи за управление на електроуреди, осветление и създаване на интелигентни системи за сигурност и наблюдение. За втория модул залата трябва ще разполага с база за провеждане на занятия по роботика, както с Лего-роботи, така и с роботи създадени на базата на Ардуино и Raspberry PI. За третия модул е необходим 3D принтер, както и преносими компютри с подходящи характеристики, които ще поддържат употребата на софтуер за тримерно моделиране (Blender).

Пример за елементи от тази база: малки и средно големи домакински уреди, управляемо осветление, датчици, както и подходящи микрокомпютри (Raspberry PI или други подобни алтернативи), а също така и микроконтролери (Ардуино).

В този смисъл кабинетът на бъдещето ще напомня повече на работилница на техничар, отколкото на класна стая, което пък ще промени психологическата настройка на учениците и усещането им за учебния процес. Оформянето на различни кътове в стаята, ще насочи учениците да сформират екипи, които да работят по конкретни задания, а след това заедно да съберат елементите на крайния резултат. Заедно в група учениците ще конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии и ще разработват своите първи научно-изследователски идеи.

Изпълнението на горепосочените цели ще доведе до успешно изпълнение на проекта и до очакваните резултати: работа в екип; повишаване на професионалните компетенции; развиване на критично мислене; научаване на специализиран софтуер и изграждане на качествени специалисти и конструктори.