Иновации в действие

НП ,,Иновации в действие

От иновации днес към успех утре!

Иновацията е в посока повишаване качеството на обучението по професионална подготовка чрез разширяване на познанията в областта на роботиката. Целта е по забавен и интерактивен начин да се насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и да им даде възможност да работят в екип като истински изследователи. Чрез посредничеството на технологиите и отворените образователни ресурси, иновацията цели да противодейства на нагласите за пасивно потребление на информация, като изгради умение за въпроси и изследване, за формулиране и решаване на реални житейски проблеми и поемане на отговорност за собствено социално поведение.

Кабинетът „Киберлаб“ разполага с различни кътове. В тези кътове са обособени следните модули:

1. Умна къща и автоматизация на домакинството;

2. Роботика;

3. 3D моделиране и принтиране и изкуствен интелект и интернет на нещата.

В този смисъл кабинетът на бъдещето напомня повече на работилница на техничар, отколкото на класна стая, което пък подобрява психологическата настройка на учениците и усещането им за учебния процес. Оформянето на различни кътове в стаята, спомага учениците да сформират екипи, които да работят по конкретни задания, а след това заедно да съберат елементите на крайния резултат. Заедно в група учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии и ще разработват своите първи научно-изследователски идеи.