Мерки за превенция на агресията


Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

В тази връзка с това в категория „УЧИЛИЩЕТО/ ДРУГИ“ на електронната страница на гимназията са поместени следните документи:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и т.н.

2. Кратка информация за същността на всеки един вид услуга;

3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации;

4. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги.