Опит от миналото и с поглед към бъдещето

Наименование на проекта: „Опит от миналото и с поглед към бъдещето“, № 2020-1-BG01-KA101-078059, Ключова дейност 1, образователна мобилност за граждани

Продължителност 24 месеца, период от 01.06.2020 г. до 31.05.2022 г., Отпуснато финансиране - 13950 евро

Фокуса за усъвършенстване на учебния процес в гимназията е върху следните аспекти: повишаване компетентностите на персонала и внедряване на нови техники и методи на преподаване, съобразени с европейски стандарти и практики.

Главните цели на настоящия проект насочени в сферите наука и образование, социален диалог и сътрудничество и култура са:

  • усъвършенстване на преподаването и обучението;
  • усвояване на нови методи за преподаване;
  • повишаване на творческите умения и културна осведоменост;
  • постигане на устойчива и позитивна училищна среда.

За изпълнение на главните цели сме формулирали специфични цели в областта на чуждите езици и социалния диалог:

достигане на комуникативна компетентност чрез творческо преподаване и учене на английски език;

надграждане знанията за езика и придобиване на умения за практикуване на позитивно мислене;

намаляване на отрицателната самокритичност и общуване чрез позитивизъм;

позитивно общуване с ученици и учители в устойчива среда.

В рамките на проекта ще се квалифицират 6 учители в два структурирани курса, организирани от обучителната организация Europass Teacher Academy за период от една седмица. Първият е "CLIL in Practice: Focus on Florence". Участниците в курса ще се запознаят с прилагането на съвременни методи на преподаване, както и ще станат експерти в преподаването на съдържание (академичен предмет) и език (известен също като CLIL). Изключително подходящ е за учители и училищен персонал, които работят в професионална гимназия.

Вторият курс е на тема „Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces“.

Акцентът е върху следните теми: позитивно мислене; корени на отрицателната самооценка; съсредоточаване и хумор; как да превърнем комуникацията в положителна, както визуално, така и вербално; оформяне на психологически принципи.

Профилът за участниците в проекта е: педагогически специалисти, които ежедневно работят с млади хора, психолози, главни учители, учители по английски език.

За да изпълним успешно нашия проект ще осъществим следните дейности: предварителна подготовка на участниците (запознаване с материали за курса, предоставени от приемащата организация), самоподготовка и упражняване знания за езика;

Дейности по разпространение на резултатите (споделяне, разговори, беседи, разработване на рекламни материали, информация в преса и социални медии);

Внедравяне и използване на знанията в учебните часове и дейностите в гимназията.

Очакваните резултати са следните:

Участниците ще:

актуализират знанията за спецификата на чуждо-езиковото обучение в областта на интегрираното изучаване на предмет;

задълбочат знанията за методите и техниките на преподаване, оценка и проверка, типични за CLIL;

повишат уменията за организиране и планиране на ефективен учебен процес;

разширят уменията си за подбор и адаптация на подходящи учебни дейности и материали;

придобият умения за практикуване на позитивизъм и устойчива училищна среда;

интегрират успешно нови методи и знания в учебното съдържание и в дейностите на гимназията.

Контактите на международно сътрудничество, които очакваме да се установят с други участници ще разширят европейското измерение на гимназията, като това ще осигури възможност за обмен и разпространение на професионални знания и примери за добри практики.

Настоящият проект ще бъде логическо продължение от работата на гимназията по проекти в посока на израстване и развитие и успешно квалифициране на педагогическия персонал.

Снимки в галерия:

https://chernomorie-bg.com/post/pandemiyata-ne-sprya-jajdata-za-samousavarshenstvane-v-pgee-2112

Публикация във вестник Фактор:

http://faktorbg.com/news_details/2780/%D0%92-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82 %D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80.html