Прием 2014/2015 учебна година

Прием след завършен VІІ клас

Телекомуникационни системи
Електрически машини и апарати
Възобновяеми енергийни източници
Компютърна техника и технологии


Балообразуване

Утроената оценка от изпита по математика;
Оценката от изпита по български език и литература;
Оценките по математика и физика от удостоверението за завършен VІІ клас.

 

Прием след завършен VІІІ клас

Електрически инсталации
Компютърна техника и технологии

Балообразуване

От свидетелството за завършен VІІІ клас:
Утроената оценка по математика;
Оценката по физика;
Оценката по български език и литература.