Проект с подкрепата на Microsoft

Проект финансиран с подкрепата на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ и МОН по схема BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодател". Общата цел на проекта е да актуализира учебния процес в специалностите Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи, в ПГЕЕ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”, гр. Бургас, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ. Специфични цели: 1.Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор; 2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в ПГЕЕ, чрез създаване на образователен парк - изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация; 3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по СИП. 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място. Основни дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Дейност 2: Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка Дейност 3: Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности Дейност 4: Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор Дейност 5: Провеждане на семинари и работно посещение Дейност 6: Провеждане на обучения на ученици Дейност 7: Осигуряване на публичност на проекта Целева група 155 ученици, преминаващи първоначално професионално образование по специалности: Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и 5- ма от техните учители от ПГЕЕ „К.Фотинов“ - гр. Бургас.

Презентации
 Документ


Публични покани
 Протокол