Професионалисти с европейско измерение

Европейските проекти - път към нови приятелства и професионални изяви.

Професионалисти с европейско измерение

Проект № 2009-1-BG1-LEO01-01746

Програма "Учене през целия живот", секторна програма Леонардо да Винчи"

Период на действие на проекта - 13.10.2009 г. до 30.11.2010 г.

 

Период на провеждане на мобилността - 27.06.2010 до 18.07.2010 г.

Ползватели: 20 ученика от единадесетите класове, разделени в две направления - компютърни мрежи и енергетика. Подборът на участниците в мобилността беше извършен от комисията по проекта по следните критерии:

- успех от 1-ви уч.срок по учебна и лабораторна практика не по - малко от Мн.добър 5;

- тест по професионална подготовка - над 50%;

- тест по немски език - над 50%;

- участие в извънкласни дейности, свързани с темите на проекта - състезания, конкурси, изложби за целия период на обучение в гимназията.

Конкретни цели:

- придобиване и усъвършенстване на практически знания и умения в областта на изграждането и поддръжката на компютърни мрежи в условията на модерна работна среда.

- придобиване на практически знания и умения в областта на електрическите измервания и електромонтажната практика с модерна и съвременна апаратура и електроинсталационни изделия.

- възпитание в акуратност, коректност, толерантност, прецизност, дисциплина и придобиване на навици за работа в екип.

- усъвършенстване на езиковите познания както в разговорния, така и в терминологичния немски език

Педагогическа, културна и езикова подготовка

Подготовката на учениците се извърши след подбора на посочените критерии:

- педагогическа подготовка - среща - разговор с родители и ученици за запознаване с целта и програмата на мобилността.

- културната подготовка  се осъществи на два етапа от самите участници:

I етап - проучване на всеки член на целевата група по предварително зададени теми, свързани с ЕС на принципи, ритуали, институции, образователни програми, както и с историята и културните традиции на Германия.

II етап - споделяне на резултатите от проучването чрез презентация между членовете на групата. 

- езиковата подготовка включи 120 часа курс по разговорен и терминологичен немски език. В края на обучението се проведе изпит.

- подготовката по ЗБУТ включи провеждане на инструктажи за пътуване, техника на безопастност, охрана на труда, противопожарна охрана, даване на долекарска помощ на пострадали. Запознаване с институции, към които да се обърнат при проблеми от различно естество в чужбина.

Приемаща организация - Виталис в Лайпциг - Щкойдиц/Германия

Сертифициране

- сертификат Europass мобилност;

- сертификат от Виталис за проведена мобилност

- сертификат от центъра за професионална квалификация и преквалификация в Лайпциг - ZAW и Robotron за умения придабити по време на практическата дейност;

- сертификат за проведена езикова, културна, педагогическа и по ЗБУТ подготовка.

Отчитането на проекта се проведе в залата на Младежки куртурен център на 30 септември 2010 г.. Присъстваха лица от РИО Бургас, Община Бургас, различни медии, родители и потенциалните участници в следващия проект - учениците от настоящите 11 - ти класове. Всеки от участниците сподели мнението си за пребиваването в Германия и за това какво е научил от практиката. Директора на гимназията Коста Папазов връчи на всеки участник сертификатите от мобилността.  

Статия от вестник Черноморски фар