Професионална квалификация

 


Компютърни мрежи

Документ           


 

Цифрова схемотехника
Изходно ниво

 

     Икономика                                                       

Новоизлязля икиномическа литература​             

ВЕИ-Ветрени и хидрокинетични съоръжения
Урок 3 - Принцип на преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в механична и електрическа енергия.
Урок 6 - Хидравличен удар и кавитация
Урок 5 - Устройство и принцип на действие на СМ и АМ
Урок 15 -Двутурбинна хидрокинетична електроцентрала
Урок 14 -водни турбини
Урок 13 - Избор на броя на агрегатите в хидроенергийните турбосистеми 
Урок 12 - Товаров график. ПАВЕЦ​
Урок 11 - Развитие на хидроенергетиката

Урок 10 - Хидроенергия. Термини и определения
Урок 4 -Конструктивни елементи на ВГ

Урок 2 - Вятърен ресурс
Урок 1 - Въведение във ветроенергийните системи​

ВЕИ-въведение в професията
Когенерация
Биомаса-общи сведения
Биомаса
Термопомпи
Геотермална енергия
Соларни електроцентрали
Соларни отоплителни инсталации - видове схеми, елементи, действие.
Слънчева енергия – параметри и характеристики, видове системи за използването ú.
Енергия на океаните и моретата.
Хидрокинетична енергия – източници, параметри и характеристики.
Съоръжения и инсталации за използването на вятърна енергия.
Вятърна енергия-източници, характеристики
Основни понятия 

ЗБУТ
Задължения на работодателя
Влияние на електрическия ток
Трудов договор 1
Трудов договор
Долекарска помощ
ЗБУТ - термини
 Професионален риск
     


 Процесори и памети

Микропроцесори серия за Intel
Процесор 8086
Процесор 80186
Процесор 8088
Процесор 8087 CO CPU 
Процесори 8086 Intel
Процесор 8086 AMD
 

Лабораторна и учебна практика на слаботоковите специалности
 Лабораторна практика

Проектиране на електронни схеми
Използване на клавиатура
Въведение в Protel 
Настройки на Protel
Предусилвателно RC-стъпало с биполярен транзистор 
Схема стабилизатор
Схема филтър
Схема Грец