Училищна документация

                                                   

Обществен съвет
Планове
Стратегия
Правилник за дейността на гимназията
Съобщения
Заповеди
Библиотека
Национален спортен календар
Национален календар за извънучилищни дейности
График за контролни и класни работи
График за консултации с ученици
Информация за образователната система
Наредби
Учебни планове
Учебни програми
 Държавни образователни изисквания за придобиване ПКС
 Списък на педагогическия персонал на ПГЕЕ "К.Фотинов"