Телекомуникационни системи

Специалността "Телекомуникационни системи" е привлекателна, перспективна и дава големи възможности за развитие и професионална реализация. Изучаваните предмети по време на курса на обучение дават възможност на младите и амбициозни хора да са в такт с бързопроменящите се електронни  цифрови и мобилни технологии.

 

 

По време на обучението си в ПГЕЕ"К.Фотинов" към тях се отправя предизвикателството да усвоят съвременни системи и устройства, както и да придобият практически умения в тази област. Учениците, обучаващи се в тази специалност след курса на обучение имат система от знания и умения, които ще допринесат за бъдещата им реализация като професионалисти: реализират различни електронни схеми, изготвят техническа документация, сравняват предимствата и недостатъците на електронни устройства, диагностицират.

Пълния срок на обучение е 5 години. 

Завършилите получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за III квалификационна степен след полагане на изпити по теория и практика на специалността.

Преподавателите и учениците от специалност телекомуникационни системи са мотивирани да има качествено и съвременно образование.