Автоматизация в действие

Автоматизация в действие N 2012-1-BG1-LEO01-06854
Ползватели – 20 ученика от единадесетите класове на гимназията и двама придружаващи лица


Основни цели:

формиране на знания и способности за монтаж и експолоатация на автоматизирани системи; придобиване на умения за анализ и оценка на техническите параметри на елементи за автоматизация във връзка с практическото им приложение; възпитаване на логическо мислене и способност за пренос на знанията от теорията в практиката; формиране на познавателни интереси; възпитание в акуратност, коректност, толерантност, прецизност, дисциплина и придобиване на навици за работа в екип; обогатяване на интеркултурния опит; разширяване на езиковите компетенции.

Очаквани резултати

•  учениците да бъдат: подготвени специалисти за работа с нова техника и технологии в областта на индустриалната и сградна автоматизция; адаптивни, дисциплинирани, възпитани в прецизност, подготвени за изискванията на европейския пазар на труда;

• учениците да имат: повишена мотивация за личностно и професионално усъвършенстване, креативност и нестандартно мислене; формирано интернационално съзнание и поведение и национално самочувствие.

Сертифициране Europass мобилност; Сертификат от ETN Management s.r.l. за проведена мобилност; Сертификат от фирмата, в която ученика ще проведе своята практика;       Удостоверение от ПГЕЕ „Константин Фотинов” за премината предварителна подготовка.

Партньор - ETN Management  s.r.l. е международна мрежа от 5 организации в Италия (Sistema Turismo), Испания (Esmovia), Германия (Berlink), Англия (Trainig Vision) и България (Bulgaria Gateway), занимаващи се с планиране и управление на Европейски мобилни проекти. От 1998 г. участва като организация посредник в управлението на Европейски проекти за Мобилност. Компанията има изградени трайни връзки с водещи организации и фирми от различни професионални области, с които сключва договори за провеждането на мобилната практика. Освен  организацията на работните места за учениците, ETN Management s.r.l. организира също така различни визити в професионални области, езикови курсове, обществено-културни събития. Oсновна цел на компанията е да предостави своите умения и знанията, придобити чрез серия от услуги за фирми и физически лица, работещи в областта на образованието, Европейско планиране, национална и международна мобилност.