Програмиране на роботи

Специалността е представител на STEM професиите, атрактивна и търсена от масовите потребители на дигиталните технологии, както и от представителния браншови сектор.

Придобитата степен на професионална квалификация позволява на дипломираните специалисти да работят веднага след завършването си. Голяма част от възпитаниците на училището, непосредствено след завършване, организират и ръководят startup- компании.

Дисциплините изучавани в задължителната професионална подготовка покриват държавния образователен стандарт за компетенции в областта на софтуерното инженерство, математическото моделиране, обектноориентираното програмиране, работа с бази данни, структури и алгоритми, както и интернет програмиране. Интересен образователен елемент са дисциплините предлагани в раздел Разширена професионална подготовка,  където възможността учениците да получат допълнителни компетенции в областта на Internet of things, изкуствен интелект, 3D- проектиране и моделиране, роботика, мобилни приложения и други интересни и актуални направления, са истинско изкушение и предизвикателство.

Въпреки скромната си история, специалността е обезпечена с необходимата материално-техническа база: седем (7) специализирани кабинета с десктоп конфигурации и мобилни компютри достигащи до 30 работни места. Три (3) специализирани лаборатории по роботика, автоматизация и приложни техники за 3D-моделиране и принтиране, мрежови хардуер и дистанционен достъп за управление на технологии.

Екипът от специалисти е изключително компетентен, доказал се във времето не само с професионализма си, но и с верния подход към всеки ученик. Това прави обучението лесно и приятно въпреки сложността на материята.

Ежегодна лятна практика в чужбина в среда на мотивирани съученици и приятели. ПГЕЕ „К.Фотинов“ е лидер в реализираните проекти не само в областта, но и в страната.

Насърчаване на личното творчество от възникване на идеята до окончателната и реализация. Училището ежегодно участва в национални и международни състезания по технически иновации, софтуер и роботика. А участието традиционно е възнаградено с призови места на класиране.

Отлична езикова подготовка по английски и немски език.

Добри партньорски практики и сътрудничество с национални и мултинационални софтуерни компании.

Възможност за продължаване на образованието във висше учебно заведение с приоритетна квота.

Специалността „Приложен програмист“, шифър 4810301 е към професия „Програмист“ в професионално направление „Компютърни науки“. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Отрасловата и специфичната професионална подготовка позволяват придобиване на знания и умения за работа с: обектно-ориентираното програмиране, алгоритмите и структурите от данни, работа с бази от данни, разработката на софтуер, програмирането на вградени системи, математическите основи на програмирането, операционните системи, конкурентното програмиране функционалното програмиране, интернет програмиране и софтуерното инженерство. Придобиването на по-висока професионално-квалификационна степен предоставя на учениците възможност да се реализират успешно на браншовия пазар на IT сектора в България и чужбина, както и значително по-облекчено осъществяване на продължаващо обучение във ВУЗ. Придобитите компетенции в областта на хардуера, конвенционалната електротехника и електроника, позволяват на възпитаниците на гимназията да бъдат едни от най-успешните студенти в Техническите университети на страната.

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията “Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Програмно осигуряване“ от професията „Програмист“.

Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).