Ръководство

инж.Павлина Михайлова-Градишка  - директор
Сийка Петкова  - зам.директор по учебната дейност
Катя Караушева  - зам.директор по учебно - производствената дейност
Ивилина Вулова  - психолог
Станислава Арсенова - ръководител направление ИКТ
Евелина Ганчева - главен учител

Недка Шопова

Антоанета Статева

- главен учител

Завеждащ административна служба