Ръководство

Коста Папазов  - директор
Сийка Петкова  - зам.директор по учебната дейност
Катя Караушева  - зам.директор по учебно - производствената дейност
Ивилина Вулова  - психолог
Станислава Арсенова - ръководител направление ИКТ
Евелина Ганчева - главен учител
Недка Шопова - главен учител