Ползватели

Подборът на участниците в мобилността ще бъде извършен от Комисия, определена със заповед на Директора по следните критерии:

среден успех от 10 клас - мах 10 точки (Отличен-10 т, Мн.добър-7,5т., Добър-5 т., Среден-2,5т.);
оценката от учебна практика в 10 клас - мах 10 точки (Отличен-10 т, Мн.добър-7,5т., Добър-5 т., Среден-2,5т.);
оценката от лабораторна практика в 10 клас - мах 10 точки (Отличен-10т,Мн.добър-7,5т., Добър-5 т., Среден-2,5т.);
успешно издържали изпит по професионална подготовка, състоящ  се от две части  а) тест - въпроси от електротехника и ел.измерване - мах 20 точки; б) практически изпит - реализиране на практическо задание по ел. измерване - мах 30 точки;
оценка на съвпадение на мотивацията на кандидата с целите на проекта - мах 10 точки.
участие в извънкласни дейности, свързани с темите на проекта - технически изложби, състезания, конкурси за целия период на пребиваването им в гимназията- мах 10 точки ;
без наложено наказание от Педагогическия съвет до момента на подбора на участниците в мобилността.
активно присъствие  в живота на гимназията - хор, танцов състав, електрик клуб и други проекти. (взема се в предвид при равни точки по останалите критерии).

Представянето на проекта ще се проведе на 21 септември (петък) от 12.40 в учителската стая.

За контакти и информация: pgee_leonardo@abv.bg

Важно съобщение: Обучението по английски език ще се провежда в сряда и петък, считано от 24 октомври.

Обучението по професионална подготовка ще се провежда всяка събота от 9.00 до 13.00 ч., считано от 27 октомври.

Списък на бенифициентите
Професионална подготовка
Инструкция за попълване на заявлението
Заявление за участие