Компютърна техника и технологии

Обучението на учениците по професията компютърна техника и технологии включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка.


Общата подготовка се осъществява чрез изучаването на задължителните общообразователни дисциплини на средното образование.

Отрасловата подготовка включва изучаването на: електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехника и цифрова схемотехника.
        
Специфичната подготовка включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи", "Приложно програмиране.

Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да инсталират необходимия системен специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента и да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.