Компютърна техника и технологии

Специалността е представител на STEM - професиите, а широкоприложимият й профил е търсен във всяка сфера на бизнеса. Фундаменталната роля на компютърните системи в производството, услугите и бита са предпоставка за постоянно актуализиращата се нужда от специалисти с хардуерна специализация и добри софтуерни компетенции.

Гимназията има 15- годишна традиция в подготовката и обучението на хардуеристи, като отговаря адекватно на технологичния прогрес с непрекъснато адаптираща се учебна програма и допълнителни форми на обучение.

Най-голям процент носители на приза „Випускник на училището“ са представители на тази специалност, с което се затвърждава правилото, че добрият пример е заразителен и устойчив във времето.

Инженерният състав от учители и специалисти е с утвърден опит, постоянно развиващ се и съпричастен лично към хардуерната обезпеченост на своите възпитаници. Добрите консултантски съвети, помощта в диагностиката и ремонта на личната техника на учениците не е феномен, а ежедневие, което превръща двете страни не просто в сътрудници, а и в приятели.

Големият брой партньори в бранша, осигуряват стажантски програми за всички ученици, изграждайки у тях чувството за фирмена лоялност, отговорност и перфекционизъм.

Множеството специализирани лаборатории по конвенционална електроника, асемблиране на РС, диагностика и ремонт на компютърен хардуер, мрежови хардуер и периферни устройства са не по-малко привлекателни от отлично оборудваните кабинети по специализиран софтуер.

Учениците - хардуеристи имат особено предимство в усещането за възможни и невъзможни технически битки, често пъти стигайки до екстремни творчески виждания в баланса между т.нар пригоден и ефективен хардуер. Тази спортна страст ги прави успешни участници в състезанията по електроника и автоматизация.

Голям процент от училищната техника се профилактира и поддържа от специалистите и възпитаниците на специалността „Компютърна техника и технологии“.

Отличната езикова подготовка по английски език и немски език допринася за пълноценното усвояване на учебния материал по специалността, възползвайки се от правилото, че най-вярна и актуална информация се придобива директно от производителя на техниката.

Възможност за продължаване на образованието във висше учебно заведение с приоритетна квота. Учениците са желани възпитаници за техническите университети, тъй като имат богат опит в сервизните бази.

Обучението на учениците по професията компютърна техника и технологии включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Общата подготовка се осъществява чрез изучаването на задължителните общообразователни дисциплини на средното образование.

Отрасловата подготовка включва изучаването на: електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехника и цифрова схемотехника.

Специфичната подготовка включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти и информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер и др. Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка. Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като "Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи", "Приложно програмиране.

Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да инсталират необходимия системен специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента и да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.