Резултати

Сайт на проекта: www.volunteersatschool.eu;Включване на по – голям брой ученици в извън класни дейности; Мотивиране на учениците за участие в доброволчески дейности;

Помощ на ученици към ученици в часовете. Оказване съдействие за дейности на училището – библиотека, боядисване; Научаване на дати и дейности, свързани с доброволчеството и подобряване отношението към доброволческа дейност; Отношение към ученици от други училища, деца без родители, деца в неравностойно положение; Участие в колективни дейности и възпитаване на отношение между връстници. Повишаване активността и отношението на родители към доброволчески дейности; Презентации, брошури, въпросник на доброволеца; Издигане името на гимназията сред обществеността в Бургас чрез информиране за дейностите по проекта.

Проведени са две планирани мобилности от 3 ученика и 5 учителя.

Проектът оказва положително влияние върху ученици, учители и родители, ангажираност и активност. Нашето партньорство благоприятства комуникацията на чужди езици и дигитални компетенции и също така подобрява информираността за доброволчески дейности. Съвместната работа по проекта увеличава усещането на учениците като истински европейски млади хора. При учителите това партньорство допринася за ученето на английски език, работният език на проекта и увеличава интереса за участието в европейски програми.


Отбелязан беше Международния ден на доброволеца 5 декември. Изготвени бяха плакати и презентации от учениците в проекта.

Приключи периода на проекта. Осъществени бяха планираните мобилности и една допълнително. В период от две години по този проект пътуваха 10 ученика и 9 учителя в Испания, Гърция, Кипър и Италия.

          Видео
         Обобщение на резултатите
         Въпросите на доброволеца
         Брошура
         Брошура