Заседания

Заседание на Училищното настоятелство на 4 юли (сряда) 2018 г. от 17,30 ч.

Дневен ред:

1. Съгласува училищния учебен план.

2. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти.

3. Финансов отчет за тримесечието.

3. Разни