Заседания

Заседание на Училищното настоятелство.

Дневен ред:

1. Съгласува училищния учебен план.

2. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти.

3. Финансов отчет за тримесечието.

3. Разни