Програмно осигуряване

Нова специалност                                            

                    

В учебната програма на курса са включени теоретични и практически занятия основно по програмиране - алгоритми, структура от данни, програмиране с алгоритмичния език, Обектно-ориентирано програмиране , визуално и интернет  програмиране. Допълнителни теми в обучението са още в областта на компютърната техника, операционни системи, компютърни мрежи и Интернет.Документ за придобита квалификация - след успешно полагане на Държавен изпит, обучаемият получава втора степен на  професионална квалификация.

Професионалната подготовка осигурява знания за:

 • съвременни програмни езици и работа с тях;                         
 • технология на програмирането;
 • компютърни системи и мрежи;
 • компютърна графика и WEB дизайн;
 • приложни програмни продукти;
 • интернет програмиране.

                        Квалификационна характеристика:

След завършване на обучението по специалността, обучаваният ще може:

 • Да прилага различни средства, методи и практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти;
 • Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;
 • Да използва програмен инструментариум за разработване на програмни продукти и системи по задание на клиента;
 • Тества, локализира и отстранява грешки в програмни продукти и системи;
 • Да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни продукти и системи.

      Пет годишен курс на обучение, дневна форма, за ученици завършили ми клас. Успешно завършилите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация.