Обществен съвет

Обществен съвет към гимназията.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата.

 Правилник