Приложен програмист

Специалността „Приложен програмист“, шифър 4810301 е към професия „Програмист“ в професионално направление „Компютърни науки“. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Отрасловата и специфичната професионална подготовка позволяват придобиване на знания и умения за работа с: обектно-ориентираното програмиране, алгоритмите и структурите от данни, работа с бази от данни, разработката на софтуер, програмирането на вградени системи, математическите основи на програмирането, операционните системи, конкурентното програмиране функционалното програмиране, интернет програмиране и софтуерното инженерство. Придобиването на по-висока професионално-квалификационна степен предоставя на учениците възможност да се реализират успешно на браншовия пазар на IT сектора в България и чужбина, както и значително по-облекчено осъществяване на продължаващо обучение във ВУЗ. Придобитите компетенции в областта на хардуера, конвенционалната електротехника и електроника, позволяват на възпитаниците на гимназията да бъдат едни от най-успешните студенти в Техническите университети на страната.

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

  • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
  • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията “Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Програмно осигуряване“ от професията „Програмист“.

Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).