Обучение за ИТ кариера

Обучение за ИТ кариера 2021/2022

Скъпи десетокласници,
Ако се обучавате в паралелка различна от „Приложно програмиране", „Програмно осигурявнае" или „Системно програмиране“ имате
невероятния шанс да станете програмисти! Не пропускайте началото на новата академична
година на НП "Обучение за ИТ кариера" и направете избора си за успешна професия както в
България, така и в чужбина!
Част от предимствата да се обучавате по програмата са:
- Срещаш се с хора, с които имате общи интереси;
- Ако пътуваш от друго населено място, таксите по транспорта ще ти бъдат
възстановявани;
- В края на обучението си получаваш свидетелство за професионална квалификация
по специалност "Приложен програмист";
- Стаж, даващ ти възможност да работиш за големи софтуерна компании веднага

след завършване;
- Сигурно и високозаплатено бъдеще.
- Оползотвори времето си с програмиране и незабравими емоции!

Запиши се още сега на:
https://shorturl.at/yENZ3

Краен срок за кандидатстване: 12.10.2021г. За повече информация посетете официалния сайт на
програмата: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Обученията за област Бургас, Сливен, Ямбол и Варна се координират от ПГЕЕ „Константин Фотинов", град Бургас. Занятията се провеждат от висококвалифицирани преподаватели, които ще ви подготвят за успешен старт на вашата ИТ кариера
 

Обучение: Обученията ще се провеждат в гр. Бургас или в изнесени обучители групи при събиране на достатъчно участници от едно и също населено място в неучебни дни в рамките на три учебни години. Обучението е безплатно.

1. Необходимост от програмата

Браншовите организации в сектора на информационните технологии посочват острия недостиг на подготвени кадри за наемане на работа. Софтуерните компании основно изпитват затруднения да намерят подготвени кадри със средно образование за позиции, свързани с програмиране. Във връзка с това през декември 2015 г. Министерският съвет прие Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти.

На 15 декември 2016 г. министърът на образованието и науката подписа Споразумение за сътрудничество за софтуерно обучение на ученици с представителите на ИТ индустрията (по-нататък – „Споразумението“). От страна на ИТ индустрията споразумението беше подписано от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер).

2.Обхват на програмата

Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление с код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

 • Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец, и Технически университет, София

 • Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе, и Русенски университет „Ангел Кънчев“

 • Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
  гр. Бургас

 • София – към Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София

3. Очаквани резултати

След изпълнението на програмата в професионалните гимназии ще бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и ще се засили връзката с университетите.  Обучението ще се проведе по Държавен образователен стандарт, разработен от бизнеса, в съответствие с неговите потребности.  Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании.

4. Дейности по програмата

4.1. Специфични дейности по центрове

 • Изготвяне и поддръжка за времетраенето на националната програма на онлайн платформа или подобно решение/продукт за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи  и за комуникация между учители и ученици.
 • Разработване на учебна документация (учебни планове и учебни програми) и разработване на учебни материали за обучение на ученици и учители.
 • Обучение на учители и лектори за преподаване по новите учебни програми, в т. ч. разработване на учебните материали, осигуряване на обучителите, на техниката и обучителните зали за това обучение.
 • Изготвяне на програма за обучението на учителите и етапи на провеждането му.
 • Изготвяне на програма за обучението на учениците, етапи на провеждането му и критерии и тестове за преминаване на учениците от един етап в друг на база на постигнати резултати.
 • Методическо подпомагане на дейностите по националната програма.

4.2. Общи дейности за центрове и училища

 • Подбор на участниците в обучението – провеждане на информационна кампания; изготвяне на тестове за допустимост.
 • Обучение на учениците: Организация и предоставяне на обучение.
 • Провеждане на тест за преминаване на учениците от един етап на обучението в друг на базата на постигнати резултати.

Снимки в галерия.

https://chernomorie-bg.com/post/v-pgee-burgas-za-vtora-godina-shte-obuchavat-programisti-9262


Цел на програмата: Ученици от цялата страна, които са в Х клас през учебната 2021/2022 г. да придобият чрез обучение, в рамките на три учебни години професионална квалификация „Приложен програмист“.

 

Училището

Специалности

Контакти