Нова възможност за моето бъдеще

 

Нова възможност за моето бъдеще

Проект № BG051PO001-4.3.03-0001 
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение", област на интервенция. Изпълнител Министерството на образованието и науката.
Цел на проекта: Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.
Документи

Консултант
Методология
Процедура
Описание на проекта