Цели на проекта

Подкрепа в посока постигане на регионален просперитет и по-силно европейско сътрудничество и единство чрез българо-турско сътрудничество в областта на културното наследство.
Насърчаване на социалното сближаване чрез междукултурен диалог като важен фактор в утвърждаването на идеята за общоевропейска идентичност и гражданство, възраждане и популяризиране на традиционната култура и фолклор в пограничния район на Бургас и Хавса.
Проектът да допринесе за опазване на природните, културни и исторически ценности.