Електрически инсталации

Специалността „Електрически инсталации“, шифър 5220109 е към професия „Електротехник“ в професионално направление „Електротехника и енергетика”. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация.

Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Отрасловата и специфичната професионална подготовка позволяват придобиване на знания и умения за работа със съоръжения и инсталации от областта на електротехниката и енергетиката в професионален и битов план. Учениците, успешно придобили професионална квалификация, се реализират с предимство в структури като енергопроизводителни, електропреносни и електроразпределителни дружества на територията на страната и ЕС, както и са успешни студенти в техническите университети. Професията „Електротехник“ принадлежи към сектора на най-търсените и високозаплатени компетенции не само у нас, но и в страните членки на ЕС. Доказателство за това е традиционната успеваемост на учениците, кандидатстващи по програми за трудова заетост в Германия.

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията “Електротехник“, специалност „Електрически инсталации”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Електрически инсталации” от професията „Електромонтьор“.

Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).