Прием 2016/2017 учебна година

Прием след завършен VІІ клас

Възобновяеми енергийни източници
Оптически комуникационни системи
Компютърна техника и технологии
Програмно осигуряване
 
Балообразуване

Утроената оценка от изпита по математика;
Оценката от изпита по български език и литература;
Оценките по математика и физика от удостоверението за завършен VІІ клас.

Прием след завършен VІІІ клас

Електрообзавеждане на производството /Дуално обучение/
Компютърна техника и технологии

Балообразуване

От свидетелството за завършен VІІІ клас:

Утроената оценка по математика;
Оценката по физика;
Оценката по български език и литература.