Обучение за ИТ кариера

Обучение за ИТ кариера 2020/2021

Онлайн регистрационен формуляр за набиране на първокурсници:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKJ5ohijSnBZ4PGjvk5XXTelkCSUDdi0G76fFpjo8i5IuZiw/viewform

Срок за кандидатстване: от 15.07.2020 до 10.10.2020, 24:00 часа.

Обучение: Обученията ще се провеждат в гр. Бургас в неучебни дни в рамките на три учебни години. Обучението е безплатно.

1. Необходимост от програмата

Браншовите организации в сектора на информационните технологии посочват острия недостиг на подготвени кадри за наемане на работа. Софтуерните компании основно изпитват затруднения да намерят подготвени кадри със средно образование за позиции, свързани с програмиране. Във връзка с това през декември 2015 г. Министерският съвет прие Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти.
На 15 декември 2016 г. министърът на образованието и науката подписа Споразумение за сътрудничество за софтуерно обучение на ученици с представителите на ИТ индустрията (по-нататък – „Споразумението“). От страна на ИТ индустрията споразумението беше подписано от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер).

2.Обхват на програмата

Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление с код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

 • Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец, и Технически университет, София

 • Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе, и Русенски университет „Ангел Кънчев“

 • Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
  гр. Бургас

 • София – към Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София

3. Очаквани резултати

След изпълнението на програмата в професионалните гимназии ще бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и ще се засили връзката с университетите.  Обучението ще се проведе по Държавен образователен стандарт, разработен от бизнеса, в съответствие с неговите потребности.  Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании.

4. Дейности по програмата

4.1. Специфични дейности по центрове

 • Изготвяне и поддръжка за времетраенето на националната програма на онлайн платформа или подобно решение/продукт за предоставяне на учебно съдържание и тестови задачи  и за комуникация между учители и ученици.
 • Разработване на учебна документация (учебни планове и учебни програми) и разработване на учебни материали за обучение на ученици и учители.
 • Обучение на учители и лектори за преподаване по новите учебни програми, в т. ч. разработване на учебните материали, осигуряване на обучителите, на техниката и обучителните зали за това обучение.
 • Изготвяне на програма за обучението на учителите и етапи на провеждането му.
 • Изготвяне на програма за обучението на учениците, етапи на провеждането му и критерии и тестове за преминаване на учениците от един етап в друг на база на постигнати резултати.
 • Методическо подпомагане на дейностите по националната програма.

4.2. Общи дейности за центрове и училища

 • Подбор на участниците в обучението – провеждане на информационна кампания; изготвяне на тестове за допустимост.
 • Обучение на учениците: Организация и предоставяне на обучение.
 • Провеждане на тест за преминаване на учениците от един етап на обучението в друг на базата на постигнати резултати.

Снимки в галерия.

https://chernomorie-bg.com/post/v-pgee-burgas-za-vtora-godina-shte-obuchavat-programisti-9262

Започва обучението по програмата за втората година. Цел на програмата: Ученици от цялата страна, които са в Х клас през учебната 2018/2019 г. да придобият чрез обучение, в рамките на три учебни години професионална квалификация „Приложен програмист“.

 

Училището

Специалности

Контакти