Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" дава на обучаващите се ученици необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтирането, поддържането, експлоатирането и ремонтирането на асансьорите и подемниците (кранове, електротелфери, елеватори и ескалатори). 
Целта на обучението е учениците да усвоят система от знания за съвременните начини на управление на асансьори и подемно - транспортни машини; да формират умения за поддържане технически изправна подемна и асансьорна техника, като извършват задължителни планови прегледи с основните проверовъчни операции и откриват повреди в електрическите вериги, елементите им и ги отстраняват.
Срок на обучение: 4 години

Завършилите получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за професионална квалификация;
  • Свидетелство за придобита правоспособност за монтиране и поддържане на асансьорите.

Професионална реализация:

Учениците, завършили XII клас придобиват квалификация по професията Електротехник, III квалификационна степен. След завършване на обучението си учениците могат да работят в:

сервизи за обслужване и ремонт на асансьори и подемници
фирми, извършващи монтаж на асансьори и подемници
като кранисти и електротехници в строителството.

Нашият девиз е: Да достигнем до небето!