Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Професионална квалификация по специалността "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" можете да получите само в ПГЕЕ "Константин Фотинов" за цяла източна България. Това я прави уникална за региона, търсена и финансово добре обезпечена. 

Специалността е в списъка на защитените STEM професии.

Специалността е традиционна за училището, при което екипът от работещите специалисти е доказал своите компетенции и квалификации и на европейско ниво. Издадените свидетелства за правоспособност се признават в страните членки на ЕС с високо ниво на атестиране.

Уилището разполага с постоянно- актуализираща се обучителна материално-техническа база, отговаряща на потребностите на работодателския бранш.

Предложената дуална форма на обучение (учене чрез работа) позволява по-близка връзка с партньорите - работодатели, по-голяма заетост в реална работна среда, както и гъвкава обучителна програма отговаряща на технологичните потребности на бранша.

Добра езикова подготовка по английски език, отговаряща на ниво В1.1 Езикова подготовка по втори чужд език- немски език, отговаряща на ниво А2. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Професионалната подготовка по специалността включва и допълнителна РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, в която са застъпени и други професионални направления: софтуер, автоматизация, 3D- моделиране.

Възможност за осъществяване на образователни/обучителни стажове в други страни, изпълнени и финансирани по международни програми.

Придобитата професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК, е широкопрофилна и позволява по-голяма възможност за реализация.

Продължаване във висше техническо учебно заведение, с възможност за ползване на квоти за приоритетен прием.

Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" дава на обучаващите се ученици необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтирането, поддържането, експлоатирането и ремонтирането на асансьорите и подемниците (кранове, електротелфери, елеватори и ескалатори).

Целта на обучението е учениците да усвоят система от знания за съвременните начини на управление на асансьори и подемно - транспортни машини; да формират умения за поддържане технически изправна подемна и асансьорна техника, като извършват задължителни планови прегледи с основните проверовъчни операции и откриват повреди в електрическите вериги, елементите им и ги отстраняват. Срок на обучение: 5 години

Завършилите получават:

Диплома за средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация;
Свидетелство за придобита правоспособност за монтиране и поддържане на асансьорите.

Професионална реализация:

Учениците, завършили XII клас придобиват квалификация по професията Електротехник, III квалификационна степен. След завършване на обучението си учениците могат да работят в: сервизи за обслужване и ремонт на асансьори и подемници фирми, извършващи монтаж на асансьори и подемници като кранисти и електротехници в строителството.