Прием 2024/2025 учебна година

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2024/2025

 1. Специалност „Приложно програмиране“, код 4810301, професия Приложен програмист, с разширено изучаване на английски език.
 2. Специалност „Програмно осигуряване“, код 4810101, професия Програмист, с разширено изучаване на английски език.
 3. Специалност „Програмиране на роботи“, код 4810501, професия Програмист на роботи, с разширено изучаване на английски език.
 4. Специалност „Компютърна техника и технологии“, код 5230501, професия Техник на компютърни системи, с разширено изучаване на английски език.
 5. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника “, код 5220108,  професия Електротехник, с разширено изучаване на английски език.
 6. Специалност „Електрически инсталации“, код 5220109, професия Електротехник – дуална форма на обучение, с разширено изучаване на английски език.

 БАЛООБРАЗУВАНЕ

2 х БЕЛ (НВО) + 2 х МАТ (НВО) + БЕЛ + ИТ (последните две оценки се вземат от свидетелството за основно образование)

 


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление по образец за участие във втори етап на класиране ще става на 15.07.2024 г., 16.07.2024 г. и 17.07.2024 г. от 8:00 до 17:30 часа  на партерния етаж в гимназията;
 2. Записването на приетите на втори етап ученици ще става на 22.07.2024 г., 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 3. Записването на приетите на трети етап ученици ще става на 31.07.2024 г. и 01.08.2024 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 4. Записването на приетите на четвърти етап ученици ще става на 08.08.2024 г. и 09.08.2024 г. от 8:00 до 17:30 часа на партерния етаж в гимназията;
 5. Попълване на незаетите места – след 12.08. до 11.09.2024 г.

 


 

            Кодове на специалности от професии и профили с балообразуване за прием в VIII клас: https://ruoburgas.bg/-v-.html#

 


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ  НА ГИМНАЗИЯТА СЕ ИЗИСКВА ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИСИ ОТ УЧЕНИКА И РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА

Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;

Медицинско свидетелство, че избраната професия не е противопоказна;

Акт за раждане – за сверка;

Заявление до директора за записване – по образец на гимназията ;

Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – по образец на гимназията;

Допълнителни документи:

Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/, който се представя на медицинската сестра в училището в първата учебна седмица.