Ръководство

Коста Папазов  - директор
Сийка Петкова  - пом.директор по учебната дейност
Катя Караушева  - пом.директор по учебно - производствената дейност
Ивелина Вулова  - психолог
Станислава Арсенова - ръководител компютърен кабинет