Ръководство

Коста Папазов  - директор
Сийка Петкова  - пом.директор по учебната дейност
Кунка Георгиева  - пом.директор по учебно - производствената дейност
Ивелина Вулова  - психолог
Димитрина Димитрова  - педагогически съветник
Станислава Арсенова - ръководител компютърен кабинет