Медицинска техника

Специалността „Медицинска техника“, шифър 5210505 е към професия „Техник на прецизна техника“ в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия”. Обучението е с 5 годишен срок и завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация.

Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Отрасловата и специфичната професионална подготовка позволяват придобиване на знания и умения за работа с медицински и лабораторни съоръжения, механизми и продукти. Учениците, успешно придобили професионална квалификация, могат да продължат образованието си във висши технически и медицински учебни заведения, да работят в сервизи, поддържащи и мониторингови центрове и звена към лаборатории и кабинети. За учениците е осигурен стаж в специализирани обекти.

Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;

успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник на прецизна техника“, специалност „Медицинска техника”.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Медицинска техника” от професията „Монтьор на прецизна техника“.

Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).