PLC нов поглед в автоматиката

Проектът "PLC - нов поглед в автоматиката" е финансиран от европейската програма "Учене през целия живот", секторна програма Леонардо да Винчи.

Номер проект: 2010-1-BG1-LEO01-03329

Проектът беше представен пред педагогическия колектив на 6.10.2010 г.

В проекта ще се включат ученици от единадесетите класове на гимназията. Целевата група ще бъде от всички специалности - КТТ, ТКС, ЕМА, РТТ, ЕОПАТ, ЕОП.

PLC (програмируеми логически контролери) са европейски стандарт намиращ все по - широко приложение в сградната и индустриалната автоматизация.

Основни цели на проекта:

- формиране на способности за програмиране и експлоатация на PLC;

- придобиване на умения за анализ и оценка на техническите качества на PLC във връзка с техническото им приложение;

- възпитаване на логическо мислене и способност за пренос на знанията от теорията в практиката;

- формиране на познавателни интереси;

- възпитание в акуратност, коректност, толерантност, прецизност, дисциплина и придобиване на навици за работа в екип;

- повишаване на интеркултурните и езикови компетенции.

 

Подборът на участниците в мобилността ще бъде извършен от Комисията по критерии, определени от екипа за работа по проекта.

Критерии за подбор на участниците:

1. среден успех от 10 клас;

2. среден успех от оценките по информатика и информационни технологии;

3. оценката от учебна практика в 10 клас;

4. успешно издържали тест по професионална подготовка – над 50%;

5. успешно издържали тест по английски език - над 50%;

6. участие в извънкласни дейности, свързани с темите на проекта - технически изложби, състезания, конкурси за целия период на пребиваването им в гимназията;

7. без наложено наказание от Педагогическия съвет до момента на подбора на участниците в мобилността. При налагане на наказание след сформиране на групата, ученикът се замества с резерва;

8. активно присъстие  в живота на гимназията - хор, танцов състав, електрик- клуб. (взема се в предвид при равни точки по останалите критерии).

Комисията по подготовка, осъществяване и отчитане на проекта избира най-добрите 20 кандидатури  за участници в мобилността и четири резерви.

Проектът приключи успешно!