Програмно осигуряване

                            

Специалността е представител на STEM професиите, атрактивна и търсена от масовите потребители на дигиталните технологии, както и от представителния браншови сектор.

Придобитата II – ра степен на професионална квалификация позволява на дипломираните специалисти да работят, веднага след завършването си.

Материално-техническата база се обновява средно на всеки 3 години в смисъла на технологични решения, модернизация на кабинети, структурно окабеляване и комуникации, което позволява на учениците да имат непрекъснат достъп до актуална работна среда.

Обучаващите специалисти с готовност споделят всички свои лични достижения в дигиталната сфера. Това е рядък и ценен актив за всяко училище, което провежда политика на споделено обучение. Може би това е основателната причина МОН да предпочете ПГЕЕ "К.Фотинов" за обучителен център за източна България по Национална програма "Обучение за IT кариера".

Ежегодна лятна практика в чужбина в среда на мотивирани съученици и приятели. ПГЕЕ „К.Фотинов“ е лидер в реализираните проекти не само в областта, но и в страната.

Насърчаване на личното творчество от възникване на идеята до окончателната и реализация. Училището ежегодно участва в национални и международни състезания по технически иновации, софтуер и роботика. А участието традиционно е възнаградено с призови места на класиране.

Отлична езикова подготовка по английски и немски език.

Добри партньорски практики и сътрудничество с национални и мултинационални софтуерни компании.

В учебната програма на курса са включени теоретични и практически занятия основно по програмиране - алгоритми, структура от данни, програмиране с алгоритмичния език, Обектно-ориентирано програмиране , визуално и интернет  програмиране. Допълнителни теми в обучението са още в областта на компютърната техника, операционни системи, компютърни мрежи и Интернет. Документ за придобита квалификация - след успешно полагане на Държавен изпит, обучаемият получава втора степен на професионална квалификация.

Професионалната подготовка осигурява знания за:

 • съвременни програмни езици и работа с тях;
 • технология на програмирането;
 • компютърни системи и мрежи;
 • компютърна графика и WEB дизайн;
 • приложни програмни продукти;
 • интернет програмиране.

Квалификационна характеристика:

След завършване на обучението по специалността, обучаваният ще може:

 • Да прилага различни средства, методи и практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти;
 • Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;
 • Да използва програмен инструментариум за разработване на програмни продукти и системи по задание на клиента;
 • Тества, локализира и отстранява грешки в програмни продукти и системи;
 • Да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни продукти и системи.

Пет годишен курс на обучение, дневна форма, за ученици завършили VII-ми клас. Успешно завършилите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация.