Валидиране

Какво е валидиране
          Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат официален документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез процес на валидиране.

Какви са възможните ползи за лицата

  • Запазвате работата си и вече притежавате нужния документ.
  • Започвате работа или Ви преназначават, защото вече притежавате документа, който показва, че имате знания и умения по дадената професия.

Необходими условия, за да се включите в процедура по валидиране

Възраст над 16 г. и завършено образование.

Какво се заплаща

Еднократна такса, в зависимост от степента на професионална квалификация и професията.

В ПГЕЕ "Константин Фотинов", Бургас можете да валидирате:

  • Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, специалност Електрически инсталаци, код 5220210-  II-ра степен на професионална квалификация
  • Професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК, специалност Електрически инсталации, код 5220109-  III-та степен на професионална квалификация
  • Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код 5220209-  II-ра степен на професионална квалификация
  • Професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК, специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код 5220108-  III-та степен на професионална квалификация
  • Професия ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, специалност Възобновяеми енергийни източници, код 5220308-  III-та степен на професионална квалификация

Какво трябва да направите, за да започнете

1. Кандидатът подава на място в гимназията Заявление по образец, съгласно НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

2. Кандидатът представя копия на притежавани от него документи заедно с оригиналите за сверяване-  трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения, артефакти, снимки на артефакти и др.

3. Кандидатът сключва договор с институцията за провеждане на процедурата по валидиране и заплаща такса за нея.

4. При необходимост кандидатът се явява на тест - теоретико-практическо изпитване, с което му се признават подкомпетенциите от ДОС, които не си били признати на база представените от него доказателствени документи. Кандидатът задължително трябва да премине успешно това изпитване, за да получи право да се яви на финалните изпити по теория и практика на професията/частта от професията.

5. Кандидатът се явява на държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията. Такива изпити се провеждат три пъти в годината.

6. Успешно издържалите кандидати получават удостоверение или свидетелство за професионална квалификация, доказващи неговите знания, умения и компетентности.

7. Издаденият документ е равностоен на документа, който получават завършилите професионална гимназия.

8. Издаденият документ дава право да се явите на изпит за правоспособност пред други съотносими институции и/или да бъдете вписани в браншовия регистър.